Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 22ain Chwefror, 2022 10.00 am

Lleoliad: trwy fideo-gyhadledda o bell

Eitemau
Rhif Eitem

180.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol; Sian Howys, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal a Rhodri Llwyd, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol.

 

181.

Materion Personol

Cofnodion:

i)     Estynnwyd cydymdeimlad i deulu Selwyn Jones, a fu farw yn ddiweddar a thalodd yr Arweinydd deyrnged i’w gyfraniad helaeth i gymuned Pontrhydfendigaid.

ii)       Estynnwyd llongyfarchiadau i Robat ac Enid Gruffudd (Y Lolfa) a fydd yn arwain y Parêd Dydd Gŵyl Dewi blynyddol yn Aberystwyth ar 5 Mawrth 2022.

iii)     Estynnwyd llongyfarchiadau i Ysgol Dyffryn Cledlyn ar ei llwyddiant yn ddiweddar wrth ddod yn fuddugol mewn cystadleuaeth i gynhyrchu ffilm yn hyrwyddo diogelwch ar y rhyngrwyd.

iv)     Estynnwyd cydymdeimlad i deulu Amy Jones, cyn weithiwr y Cyngor, a fu farw yn ddiweddar.

 

182.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau personol / buddiannau sy’n

rhagfarnu.

 

183.

Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19

Cofnodion:

Cafwyd diweddariad gan Yr Arweinydd ar y sefyllfa mewn perthynas â Covid-19. Adroddwyd ar 46 o achosion heddiw gan ddod â’r cyfanswm i 11,440 er dechrau’r pandemig, sy’n gyfystyr â 319.1 i bob 100,000 o’i gymharu â’r 449.8 a gofnodwyd yn y 7 niwrnod ynghynt, sy’n dangos gostyngiad yn y gyfradd. Mae’r gyfradd yng Nghymru yn 233.5 i bob 100,000 felly mae Ceredigion yn parhau i fod yn uwch na’r cyfartaledd. Mae’r gyfradd bositifedd yn y Sir yn 29.1% ar hyn o bryd.

 

Mae’r rhan fwyaf o’r achosion ymysg pobl 20-29 oed ac yn ôl data MSOA, ymddengys mai Aberystwyth oedd â’r gyfradd uchaf yn y sir ond dangoswyd bod yr achosion wedi’u cyfyngu i Gampws Prifysgol Aberystwyth yn bennaf. Nid oes arwydd bod amrywiolyn Omicron yn parhau i ledaenu rhyw lawer yn y gymuned a gobeithio y bydd hwn yn gostwng fwy o ystyried bod yr ysgolion ar wyliau hanner tymor.  

 

Diolchodd yr Arweinydd i Rhodri Llwyd, Phil Jones, Gerwyn Jones a phob aelod staff a fu’n gysylltiedig â’r gwaith yn ystod y stormydd diweddar, gyda Storm Franklin yn arwain at lifogydd yn y dwyrain a chwymp coed ledled y sir. 

 

Bu’r ymateb i neges at aelodau staff yn gofyn am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda’r canolfannau gorffwys mewn argyfwng yn y Sir yn gadarnhaol iawn, a chafwyd dros 50 aelod staff yn cynnig gwirfoddoli os oedd angen.

 

Nodwyd bod rhywfaint o ddifrod wedi bod i doeon nifer o adeiladau yn Aberystwyth gan gynnwys Amgueddfa Ceredigion. Er bod rhai strydoedd wedi ailagor, roedd eraill yn dal ar gau am resymau diogelwch hyd nes y byddai’r gwaith angenrheidiol yn cael ei wneud, gan gynnwys symud teils to mawr o gafnau er diogelwch y cyhoedd. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud heddiw, gobeithio, a byddai adeiladau’r cyngor gerllaw yn gallu agor yfory. Cynhelir archwiliad arall yn Aberystwyth heddiw am 11.15 i asesu diogelwch y dref.

 

Ategodd Aelodau eiriau’r Arweinydd a diolchwyd i bawb dan sylw am eu gwaith caled yn ystod cyfnod y storm ddiweddar.

 

184.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny. pdf eicon PDF 307 KB

Cofnodion:

Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2022 yn gywir.

 

Materion yn codi: Nid oedd materion yn codi o’r cofnodion.

 

185.

Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd

Cofnodion:

Dim.

 

186.

Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Cofnodion:

Dim.

 

187.

Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr agenda.

Cofnodion:

Dim.

 

188.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Ffioedd a Chostau gydag adborth gan Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1.    Cymeradwyo’r Ffioedd a Chostau i fod mewn grym o 01/04/2022 (ac eithrio Prydau Ysgol, Ffioedd Parcio Ceir yn Llandysul a Thregaron a Chychod Dau Gorff x 2), fel yr amlinellir yn:

a.    Atodiad 1

b.    Atodiad 2

c.    Atodiad 3

d.    Atodiad 4

2.    Cymeradwyo'r newid o ran Ffioedd a Chostau Prydau Ysgol fel yr amlinellir yn Atodiad 2 i fod mewn grym o 01/09/2022.

3.    Dirprwyo awdurdod i Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar, mewn ymgynghoriad ag Aelod Cabinet y portffolio â chyfrifoldeb am y Canolfannau Lles, i amrywio’r Ffioedd a Chostau ar gyfer y Canolfannau Lles ar gyfer 2022/23, i redeg cynigion hyrwyddol tymor byr / â chyfyngiad amser.

4.    Cytuno na fyddai ffioedd parcio ceir yn Llandysul a Thregaron yn 2022/2023 fel a nodir yn Atodiad 3.

5.    Dileu’r cyfeiriad at *Gychod Dau Gorff x 2* yn Atodiad 3, tudalen 45.

6.    Nodi’r adborth gan bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

·         Er mwyn ystyried Ffioedd a Chostau yn rhan o broses y Cyngor ar gyfer pennu’r gyllideb.

·         Cymell rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd a byw bywydau iachach.

·         Caniatáu ar gyfer ei ystyried ymhellach. 

 

189.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022/23 gydag adborth gan Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Disodlwyd yr adroddiad hwn gan yr Atodiad i'r Adroddiad (eitem 190).

 

190.

Adendwm- Adroddiad Brys Atodol gan y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael ar y Gyllideb ddrafft ar gyfer 202223 pdf eicon PDF 238 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

a)    Nodi’r Adborth gan bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb.

b)    Argymell i’r Cyngor Llawn mai cyfanswm cyllideb sylfaenol drafft 2022/23 yw £165.843m a bod lefel y Dreth Gyngor uwch a gynigiwyd ar gyfer 2022/23 yn 2.5% sy’n cynrychioli swm Band D o £1,447.90.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

I alluogi paratoi’r gyllideb ar gyfer 2022/23.

 

191.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ynghylch Datganiad Polisi Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022/23 a Pholisi Darpariaeth Isafswm Refeniw (MRP) ar gyfer 2022/23 pdf eicon PDF 632 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

a)    Cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys fel y’i hamlinellir yn yr adroddiadau ar gyfer Benthyca a Buddsoddi;

b)    Cymeradwyo’r Atodlen Buddsoddi fel y’i nodir yn Atodiad B;

c)    Cymeradwyo’r Polisi Datganiad Isafswm Refeniw ar gyfer 2022/23 fel y’i nodir yn Atodiad C;

d)    Dirprwyo awdurdod i’r Swyddog Adran 151, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Caffael a Diogelu’r Cyhoedd, i newid Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Atodlen Buddsoddi, yn ystod y flwyddyn;

e)    Argymell bod y Cyngor Llawn yn cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys o ran Benthyca a Buddsoddi ar gyfer 2022/23; ac yn

f)     Argymell bod y Cyngor Llawn yn cymeradwyo’r Polisi Darparu Isafswm Refeniw ar gyfer 2022/23.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Gosod Strategaeth Rheoli Trysorlys a Pholisi Isafswm Refeniw ar gyfer 2022/23.

 

192.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a Diwylliant ynghylch Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 gydag adborth gan Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 4 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

i)     Cytuno i fabwysiadu cynnwys Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2022-2032, a’i weithredu o Fedi 1af 2022 ac am y ddegawd i ddilyn.

ii)    Bod unrhyw sylwadau a gynigir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cynnwys fel gwelliannau i’r Cynllun, ac yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet er gwybodaeth.

iii)   Bod Cynllun Gweithredu blynyddol yn cael ei lunio a’i fonitro drwy gyfrwng y Fforwm Iaith a phwyllgor Dyfodol Dwyieithog.

iv)   Bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Strategol Addysg y Gymraeg yn cael ei gyflwyno i’r Fforwm Iaith, pwyllgor Dyfodol Dwyieithog, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet.

v)    Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

I gydymffurfio gyda Adran 84 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a rheoliadau Cynlluniau Strategol Addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru 2019.

 

193.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac Adfywio ynghylch Cynigion Tai Cymunedol gydag adborth gan Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Argymell i'r Cyngor:

1.    Penderfyniad y Cyngor 24/3/16 Cofnod 12) Adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr ar Bremiymau Treth y Cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi, pwynt 4 i’w ddiwygio fel a ganlyn:

“4.a) Lefel Premiwm Ail Gartrefi Treth y Cyngor a godir i’w phennu ar 25% (yn dod i rym o 1 Ebrill 2017); a,

b) bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.”

2.    Bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor rhwng y cyfnod 1/4/17 I 31/3/22 (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.

3.    Bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor o 1/4/22 (net o addaliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.

4.    O 1/4/22, bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Cartrefi Gwag Treth y Cyngor (net o addaliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol.

5.    Diddymu penderfyniad y Cyngor 16/3/17 cofnod 8.b) Premiymau Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi.

6.    Bod manylion elfen rhannu ecwiti o'r cynllun yn cael eu paratoi a'u cytuno o fewn 12 mis i benderfyniad y Cyngor a bod gwaith yn parhau ar yr opsiynau eraill.

7.    Gohirio'r posibilrwydd o sefydlu Cynllun Mantais Gymunedol am flwyddyn.

8.    Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

1.    Er mwyn paratoi a gweithredu Cynllun Tai Cymunedol sy'n gweithredu yn ôl gweledigaeth a amlinellwyd gan y Grŵp Annibynnol.

2.    Gweithredu cynllun sy'n cefnogi pobl o fewn y Sir i gael gafael ar dai sy'n cwrdd â'u hanghenion.

 

194.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Mabwysiadu Priffordd Brynhyfryd, Aberteifi pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cymeradwyo mabwysiadu Bryn Hafod drwy broses Adran 228 o Ddeddf Priffyrdd 1980 a’i chynnal wedi hynny.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

I alluogi’r heol i gael ei chynnal ar gost y cyhoedd.

 

195.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ynghylch Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol Gorfodol ar gyfer Plant ar eu Pennau eu Hunain sy'n Ceisio Lloches pdf eicon PDF 298 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

1)    Nodi'r newid yn y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol ar gyfer Plant ar eu Pennau eu Hunain sy'n Ceisio Lloches o fod yn gynllun gwirfoddol i fod yn gynllun gorfodol.

2)    Cymeradwyo cefnogaeth i Opsiwn 4 mewn trafodaethau ynghylch sut y bydd y cynllun yn gweithredu yng Nghymru - Sefydlu rota rhanbarthol lle caiff atgyfeiriadau o dan y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol eu trosglwyddo i ranbarthau'r 4 ardal wasgaru hirsefydlog.

3)    Nodi, os na cheir cytundeb ar sail Cymru gyfan, mai'r sefyllfa ddiofyn a orfodir gan y Swyddfa Gartref fydd Opsiwn 2 a fydd yn golygu y bydd yn ofynnol i bob awdurdod lleol fodloni ei ddyraniad unigol.

4)    Awdurdodi swyddogion i gydweithio â Chonsortiwm Comisiynu Plant Cymru, sef y corff Comisiynu ar gyfer lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, a’r Awdurdodau Lleol eraill yn y rhanbarth ac ar draws Cymru er mwyn sicrhau’r gydymffurfiaeth orfodol ac angenrheidiol.

5)    Cytuno ar yr egwyddor o’r angen am gyllid digonol i'r cynllun weithredu'n effeithiol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth orfodol â gofynion statudol.

 

196.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Cyllid i sefydlu gweinyddiaeth gyfer Cofrestr Adran 117 canolog pdf eicon PDF 536 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

Cymeradwyo cyfraniad ariannol i sefydlu’r weinyddiaeth ar gyfer cofrestr canolog Adran 117 o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl gan weithredu’r fformiwla ariannu rhanbarthol a gytunwyd.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

I gwrdd a dyletswyddau statudol a chefnogi cydlynu effeithiol gwasanaethau.

 

197.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat Ceredigion gydag adborth gan Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

(i)    Cymeradwyo y newidiadau arfaethedig i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat Ceredigion.

(ii)  Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachus.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn sicrhau bod Polisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat Ceredigion yn cael ei weithredu’n effeithiol.

 

198.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngorllewin Cymru: Crynodeb Gweithredol pdf eicon PDF 690 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

 

199.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Gofal ynghylch Asesiad o Boblogaeth Gorllewin Cymru 2022 pdf eicon PDF 372 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

 

200.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau Democrataidd ynghylch Cofnod o Gamau Gweithredu a Phenderfyniadau'r Ymgynghori Trawsbleidiol ar Drawsnewid ac Effeithlonrwydd pdf eicon PDF 638 KB

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad.

 

201.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Cabinet

Cofnodion:

Dim.