Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt: Kay Davies 

Eitemau
Rhif eitem

124.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd ymddiheuriadau.

125.

Materion Personol

Cofnodion:

(i)            Gyda thristwch mawr, y nodwyd marwolaeth sydyn Daniel Davies, mab y Cynghorydd Gareth Davies a Mrs Julie Davies a brawd i Angharad. Cydymdeimlwd yn ddiffuant â’r teulu.

Cafwyd munud o dawelwch er cof amdano.

(ii)          Llongyfarchwyd y Parchedig Andy John, Esgob Bangor, ar ei benodiad yn Archesgob Cymru.

(iii)         Dethlir Diwrnod Hawliau’r Gymraeg heddiw ac anogodd yr Arweinydd bawb i gyfathrefu a defnyddio gwasanaethau’r Cyngor yn Gymraet yn ogystal ag yn Saesneg.

(iv)         Llongyfarchwyd y Cynghorydd Euros Davies ar ei lwyddiant yn arddangos pâr o ŵyn Llanwenog yn Ffair Aeaf ddiweddar Cymdeithas amaethyddol Frenhinol Cymru.  Llongyfarchwyd holl aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion a gymerodd ran yn y dygwyddiad yn ogystal.

126.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu.

127.

Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19

Cofnodion:

Cafwyd diweddariad gan yr Arweinydd ar sefyllfa Covid-19. Adroddwyd 35 achos positif ychwanegol heddiw gan greu cyfanswm o 6670 ers dechrau’r pandemig.  Mae hyn yn cyfateb i 251.1 fesul 100,000 o’r boblogaeth yng Nghereidigion, gyda 183 o achosion positif wedi’u hadrodd yn ystod y saith niwrnod diwethaf. Mae’r ffigyrau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar 2 Rhagfyr 2021 fel a ganlyn:

 

Aberteifi ac Aberporth 247.8;

Beulah, Troedyraur a Llandysul 351.8;

Cei Newydd a Phenybryn 136.9;

Llambed a Llanfihangel Ystrad 291.2;

Aberaeron a Llanrhystud  211.4;

Rheidol, Ystwyth a Caron 450.4;

De Aberystwyth 313.8;

Gogledd Aberystwyth 147.1;

Borth a Bontgoch  94.1.

 

Mae’n ymddangos bod y ffigyrau’n dringo eto fel yn y mwyafrif o ardaleodd Cymru gyda’r mwyafrif o ahcosion yn bennaf ymhlith pobl ifan 12 – 19 oed.  Oherwydd nifer y staff a’r disgybion sy’n derbyn canlyniadau positif, mae Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi dychwelyd i ddarparu gwersi ar-lein yr wythnos hon. Mae ysgolion Bro Teifi a Bro Pedr hefyd yn cael probleay staffio.

 

Mae gwasanaethau’r Cyngor yn parhau fel arfer. Maer’ system Clicio a Chasglu yn parhau yn llyfrgelloedd y sir.  Bydd y Canolfannau Hamdden yn Aberteifi ac Aberystwyth yn ailagor cyn gynted ag y bydd y gwaith adfer wedi’i gwblhau. 

 

Nododd yr Arweinydd nad oes unrhyw gynlluniau yn genedlaethol ar hyn o bryd i gau ysgolion cyn diwedd y tymor.

128.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny. pdf eicon PDF 379 KB

Cofnodion:

Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 2 Tachwedd 2021 yn gywir.

Materion yn codi: Roedd y Cynghorydd Keith Evans yn dymuno nodi yn y cofnodion ei fod wedi ymddiheuro am fethu â mynychu’r cyfarfod.

129.

Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd: Llewod Llambed yn dweud “achub ein neuadd chwaraeon” pdf eicon PDF 203 KB

Cofnodion:

Llewod Llanbed yn dweud ‘achub ein neuadd chwaraeon’

 

Nodwyd bod y ddeiseb uchod wedi dod i law ac yr ymdrinnir â hi yn unol â chanllawiau’r Protocol Deisebau

130.

Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Cofnodion:

Dim.

131.

Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr agenda.

Cofnodion:

Gweler penderfyniadau 135.

132.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a Diwylliant ar Cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethol pdf eicon PDF 362 KB

Cofnodion:

(i) Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr aroddiad yn gynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol yr ysgolion perthnasol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol.

133.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ar Sylfaen Treth y Cyngor a’r Dyddiadau ar gyfer Talu’r Praeseptau. pdf eicon PDF 910 KB

Cofnodion:

(i) Cymeradwyo Sylfaen Treth y Cyngor fel y nodir yn atodiadau’r adroddiad; a

(ii) Chymeradwyo rhaglen arfaethedig y rhandaliadau felyr argymhellir o dan eitem 4 yn yr adroddiad.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Gofyniad cyfreithiol.

134.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ar Y Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 pdf eicon PDF 632 KB

Cofnodion:

(i) Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf ddiweddaraf o £26.484m ar gyfer 2021/22 fel y nodir yn Atodiad A yr adroddiad.

(ii) Nodi’r perfformiad yn yr Adroddiad Monitro Cyfalaf fel y nodir yn Atodiad B yr adroddiad.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn diweddaru Rhaglen Gyfalaf 2021/22.

135.

Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a Threfnidiaeth ar Polisïau Enghreifftiol Adnoddau Dynol ar gyfer Ysgolion: Polisi a Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith a Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

(i) Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i Ysgolion a bod Cyrff Llywodraethu yn eu mabwysiadu yn ysgolion Ceredigion

(ii) Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith i Ysgolion a bod Cyrff Llywodraethu yn eu mabwysiadu yn ysgolion Ceredigion.

(iii) Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

(i) Darparu amgylchedd gwaith diogel, iach a chynhyrchiol heb unrhyw aflonyddu, bwlio ac erledigaeth ar draws ysgolion yng Ngheredigion.

(ii) Darparu cefnogaeth a hyrwyddo gweithlu iach sy'n hanfodol i lwyddiant ein disgyblion.

136.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a Threfnidiaeth ar Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

(i)             Cytunwyd i ohirio’r eitem a’i gyfeirio’n ôl at y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol i’w ystyried ymhellach, a’i gyflwyno gyfarfod Cabinet yn y dyfodol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

I ddarparu amser i ystyried ymhellach.

 

137.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyfreithiol a Llywodraethu ar Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru pdf eicon PDF 710 KB

Cofnodion:

(i) Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Weithredwr (mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd) gychwyn deialog o fewn y priod awdurdodau (Cyngor Sir Powys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) i ddatblygu cynigion ar gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru.

(ii) Awdurdodi’r swyddogion i :

(a) sefydlu'r ffrydiau gwaith sydd eu hangen i symud y gwaith o sefydlu a datblygu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn ei flaen, a

(b) gweithio gyda Chyngor Sir Powys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ddatblygu cynigion ar gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

(i) Galluogi i Gyd-bwyllgor Corfforedig gael ei sefydlu yn rhanbarth Canolbarth Cymru fel sy'n ofynnol yn Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

(ii) Sicrhau cydymffurfedd â deddfwriaeth

(iii) Sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol ar waith.

138.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am Blant a Phobl Ifanc yng Ngheredigion pdf eicon PDF 916 KB

Cofnodion:

(i) Cymeradwyo sefydlu cartref grwp bychan mewn lleoliad yng nghanol y sir er mwyn darparu hafan ddiogel i blant Ceredigion yng Ngheredigion ac ystyried strategaeth i ddatblygu opsiynau tebyg pellach yng ngogledd ac yn ne’r sir.

(ii) Cymeradwyo i swyddogion gyflwyno ceisiadau am gyllid i’r cynllun llety diogel rhanbarthol a ariennir gan arian cyfalaf a refeniw ICF.

(iii) Cymeradwyo defnyddio cronfeydd corfforaethol y Cyngor er mwyn sefydlu a chynnal y ddarpariaeth arfaethedig.

(iv) Y bydd gwaith ymgynghori pellach drwy’r broses gynllunio.

(v) Nodi, hyd nes y ceir canlyniad y cynnig uchod, y bydd y trefniadau gofal dros dro amgen angenrheidiol a wneir ar sail argyfwng ar gyfer unrhyw blentyn yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion gymryd camau i gydymffurfio â'r gofynion rheoliadol a deddfwriaethol.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Er mwyn datblygu'r ddarpariaeth o wasanaethau gofal a chymorth addas i blant a theuluoedd yng Ngheredigion

139.

Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ar Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Llangwyryfon) (Cyfyngiad ar Led) 2021 pdf eicon PDF 999 KB

Cofnodion:

(i) Cymeradwyo hysbysebu'r bwriad i aelodau'r cyhoedd, ac os na cheir dim gwrthwynebiadau, wneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig angenrheidiol a chyhoeddi Hysbysiad Gwneud dilynol yn y wasg i'r perwyl hwn.

 

Y rheswm dros y penderfyniad:

Atal difrod i briffordd gyhoeddus, pont ac eiddo preifat.

140.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ar Cyllideb Refeniw Reoladwy - 2021/22 pdf eicon PDF 636 KB

Cofnodion:

(i)            Nodwyd yr adroddiad.

141.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ar Adolygiad canol blwyddyn o Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2021/22 pdf eicon PDF 681 KB

Cofnodion:

(i)            Nodwyd yr adroddiad.

142.

Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS Chwarter 1 2021-22 pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

(i)             Cabinet noted the report.

143.

Atodiad i adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am Blant a Phobl Ifanc yng Ngheredigion

Cofnodion:

Nid yw’r adroddiad ar eitem 143 ar gael i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y’i diffiniwyd ym mharagraff 13 a 14 o ran 4 o atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth)(Amrywio)(Cymru) 2007. Os bydd y Cyngor yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, yn unol â’r Ddeddf ac ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd, caiff y cyhoedd eu heithrio o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth honno, yn unol ag Adran 100B(2) o’r Ddeddf.

 

Penderfynwyd

Eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn dilyn yr eitem nesaf , sef 144.

 

Nododd Cabinet yr adroddiad parthed penderfyniad 138.

144.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Cabinet

Cofnodion:

i.               Nododd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cefnogaeth ac Ymyrraeth fod y tymor ysgol cyfredol yn dod i ben ar 22 Rhagfyr 2021 ac y bydd ysgolion yn ailagor ar 5 Ionawr 2022.

ii.              Cynghorodd yr Arweinydd bawb i gymryd gofal yn y storm ‘Barra’ sydd ar ddod. Dymunodd yn dda i holl staff Priffyrdd yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf a diolchodd iddynt am eu gwaith.