Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 6ed Chwefror, 2024 9.30 am

Lleoliad: remotely - VC

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorydd Elizabeth Evans am nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod oherwydd ymrwymiadau eraill y Cyngor.

2.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

3.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Keith Henson fuddiant personol mewn perthynas ag eitem 5.

4.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23 pdf eicon PDF 840 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd y diweddariad am Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23. Nid oedd dim newidiadau wedi’u gwneud i’r Datganiad ers iddo gael ei ystyried yn y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 24 Ionawr 2024. Dywedwyd y byddai Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23 yn cael ei gyflwyno gerbron y Cyngor Llawn yn ddiweddarach y prynhawn hwnnw fel y gellid ei gymeradwyo.

 

CYTUNWYD i:

i)      nodi ac ystyried ei gynnwys; ac

ii)     argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23.

5.

Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael yngl?n â Datganiadau Cyfrifon Cyngor Sir Ceredigion ac Awdurdod Harbwr Ceredigion 2022/23 pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol CorfforaetholCyllid a Chaffael Ddatganiadau Cyfrifon Cyngor Sir Ceredigion ac Awdurdod Harbwr Ceredigion ar gyfer 2022/23 gan dynnu sylw at faterion gweithdrefnol a chyflwyniadol.

 

Cafwyd sylwadau a chwestiynau gan y Pwyllgor am rai materion yn y cyfrifon.

 

Diolchodd yr Aelodau i’r Swyddog Arweiniol CorfforaetholCyllid a Chaffael a’r Rheolwr Corfforaethol - Cyllid Craidd a’u staff am eu gwaith caled wrth baratoi’r Datganiad.

 

CYTUNWYD argymell i’r Cyngor gymeradwyo Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Ceredigion a Datganiad Cyfrifon Awdurdod Harbwr Ceredigion ar gyfer 2022/23 fel y’u cyflwynwyd gan nodi y byddai’r Cadeirydd yn cyflwyno argymhelliad y Pwyllgor gerbron y Cyngor y prynhawn hwnnw.  

6.

Adroddiad ISA260 pdf eicon PDF 428 KB

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Mr Derwyn Owen o Archwilio Cymru i’r cyfarfod i gyflwyno’r adroddiad.

 

Tynnodd Mr Owen sylw’r Aelodau at y wybodaeth a oedd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad. Cafodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyllid a Chaffael a’i swyddogion eu llongyfarch am eu gwaith wrth gwblhau’r archwiliad.

 

Rhoddodd y Swyddog Arweiniol CorfforaetholCyllid a Chaffael drosolwg o’r cynllun a oedd ar waith i fynd i’r afael â’r materion Sylweddol Eraill a oedd yn codi o’r archwiliad.

 

Esboniodd Mr Owen fod Archwilio Cymru yn bwriadu cyhoeddi barn archwilio ddiamod ar gyfrifon 2021-22, unwaith y byddai’r Awdurdod Lleol wedi darparu Llythyr Cynrychiolaeth iddyn nhw ar ôl cyfarfod y Cyngor Llawn yn ddiweddarach y prynhawn hwnnw.

 

Diolchodd Aelodau’r Pwyllgor i bawb oedd yn ymwneud â’r mater, i Swyddogion y Cyngor ac i Archwilio Cymru am y cydweithrediad a ddangoswyd wrth archwilio’r cyfrifon, gan groesawu adroddiad a oedd yn gadarnhaol iawn.

 

CYTUNWYD:

i)      i nodi cynnwys yr adroddiad;

ii)     i longyfarch y gwasanaeth am yr adroddiad rhagorol; a

iii)   y byddai adroddiad cynnydd ynglŷn â mynd i’r afael â’r materion Sylweddol Eraill a oedd yn codi o’r archwiliad yn cael ei gynnwys ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor.