Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 27ain Medi, 2023 9.30 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dana Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Materion Personol

3.

Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu

4.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio>a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2023 ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion hynny (C pdf eicon PDF 99 KB

5.

Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 159 KB

6.

Adroddiadau a Diweddariadau'r Rheoleiddwyr a'r Arolygiaeth pdf eicon PDF 3 MB

7.

Ymateb Cyngor Sir Ceredigion i Adroddiadau’r Rheoleiddiwr a’r Arolygiaeth pdf eicon PDF 514 KB

8.

Adroddiad ar gynnydd Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft a Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft 2023-24 pdf eicon PDF 1 MB

9.

Huanaasesu arfer dda a gwerthuso effeithiolrwydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 570 KB

10.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol 1/4/23 â 30/6/23 pdf eicon PDF 730 KB

11.

Hunanasesiad Archwilio Mewnol 2022-23 pdf eicon PDF 628 KB

12.

Adroddiad Blynyddol o sylwadau Canmoliaeth, Cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth (2022-2023) pdf eicon PDF 3 MB

13.

Adroddiad Hunanasesu Drafft Cyngor Sir Ceredigion 2022/23 pdf eicon PDF 8 MB

14.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol pdf eicon PDF 4 MB

15.

Y Polisi, Strategaeth a Fframwaith Rheoli Risg Drafft pdf eicon PDF 2 MB

16.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 79 KB