Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu - Dydd Iau, 29ain Medi, 2022 10.00 am

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Rhodri Davies, Endaf Edwards a Mark Strong am na fedrent fod yn bresennol yn y cyfarfod.

 

Gan fod y Cadeirydd, y Cynghorydd Endaf Edwards, yn absennol, cadeiriwyd y cyfarfod gan yr is-gadeirydd, y Cynghorydd Chris James.

 

 

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Datgelodd Cathryn Charnell White fuddiant personol o ran eitem 3 ar yr agenda.

 

3.

Adroddiad Trosolwg y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 2021 - 2022 pdf eicon PDF 382 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad Trosolwg y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 2021-2022 yn fanwl. Cyflwynwyd yr adroddiad er mwyn rhoi trosolwg a diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

 

Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

 

4.

Canlyniadau TGAU a Lefel A 2022 pdf eicon PDF 558 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd y canlyniadau TGAU a Lefel A 2022 a gyflwynwyd i’r Pwyllgor er tryloywder. Adroddwyd o ganlyniad i bandemig Covid-19, ni chynhaliwyd arholiadau allanol yn eu dull traddodiadol yn ystod 2020 na 2021.

Penderfynwyd y byddai arholiadau allanol yn cael eu cynnal yn ystod Haf 2022, a chyflwynwyd rhai addasiadau megis lleihau’r cynnwys mewn rhai pynciau.

 

Penderfynwyd gan Gymwysterau Cymru y byddai canlyniadau ar lefel genedlaethol yn adlewyrchu pwynt hanner ffordd yn fras rhwng canlyniadau haf 2019 a haf 2021. I’r perwyl hwnnw, nid oedd modd cymharu canlyniadau 2022 gyda blynyddoedd blaenorol. Cyflwynwyd canlyniadau dros dro ar gyfer Ceredigion (bydd y data swyddogol ar gael ddechrau mis Hydref).

 

CYTUNWYD nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth a llongyfarch y disgyblion, yr athrawon a’r staff ar y canlyniadau gwych hyn yn dilyn y pandemig.

 

5.

Fframwaith Gwella Ysgolion Llywodraeth Cymru pdf eicon PDF 229 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd Canllawiau Gwella Ysgolion Llywodraeth Cymru. Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Pwyllgor er mwyn rhannu gwybodaeth am ddogfen allweddol parthed Gwella Ysgolion a fydd â goblygiadau o ran sut mae’r Gwasanaeth Gwella Ysgolion yn cael ei weithredu yng Ngheredigion.

 

Adroddwyd yn dilyn ymgynghoriad cenedlaethol a ddaeth i ben ar 15 Mawrth 2021, cyhoeddwyd dogfen ganllaw o’r enw Fframwaith Gwella Ysgolion Llywodraeth Cymru, ac mae’r ddogfen hon bellach yn weithredol ers mis Medi 2022. Bydd y ddogfen yn statudol o fis Medi 2024. Nod y ddogfen yw;

· Cryfhau effeithiolrwydd hunanwerthuso a gwella cynllunio o fewn ysgolion.

 · Rhoi’r gorau i ddefnyddio’r system genedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion a rhoi system gymorth debyg yn ei lle heb gyhoeddi categorïau ysgol

· Cryfhau a darparu eglurder ynghylch y gwahanu rhwng gweithgareddau gwerthuso / gwella a’r system atebolrwydd

· Neilltuo rolau a chyfrifoldebau gwahanol gyrff yn glir mewn system hunan-wella

 

Mae’r canllawiau yn gosod yr hyn y mae’n rhaid i ysgolion ac eraill yn y system addysg ei wneud a’r hyn y dylai ysgolion ac eraill ei wneud o dan y fframwaith ar gyfer gwerthuso, gwella ac atebolrwydd. Mae rhwymedigaeth statudol y tu ôl i’r cyfeiriadau at yr hyn y mae’n ‘rhaid’ i ysgolion ac eraill ei wneud. Arfer gorau, yn unol â’r canllawiau, yw’r gweithrediadau hynny a nodir fel yr hyn y ‘dylai’ ysgolion ac eraill ei wneud. Drwy gyhoeddi canllawiau gwella ysgolion ar sail anstatudol nawr, rydym am i ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol, Estyn ac awdurdodau esgobaethol weithredu a phrofi’r dulliau gwella ysgolion ac atebolrwydd sy’n cael eu nodi ynddynt. Byddant wedyn yn gwerthuso eu heffaith. Ar ôl hynny, rydym yn bwriadu diweddaru’r canllawiau, gan adeiladu ar ddysgu yn 2022 i 2023 a 2023 i 2024 a’u cyhoeddi ar ffurf canllawiau statudol a fydd yn dod i rym ym mis Medi 2024.

 

Yna amlinellwyd rhestr o’r prif negeseuon i’r Aelodau.

 

CYTUNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

6.

Arolygiadau Estyn, tymor yr Haf 2022 pdf eicon PDF 206 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD nodi’r wybodaeth a gyflwynwyd a bod yr adroddiadau’n gadarnhaol iawn. Estynnwyd llongyfarchiadau i’r holl ysgolion ar eu cyflawniadau.

 

Adroddwyd bod y wasg wedi canolbwyntio ar un argymhelliad yn adroddiad Ysgol Penglais; ac nid yr adroddiad yn ei gyfanrwydd a oedd yn un cadarnhaol, gydag Estyn yn gofyn am ddwy astudiaeth achos o arfer ardderchog gan yr ysgol.

 

7.

Blaenraglen Waith Ddrafft 2022/23 pdf eicon PDF 344 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD nodi’r Flaenraglen Waith ddrafft fel y’i cyflwynwyd yn amodol ar y canlynol: -

  • Bod y Ffrwd Waith Ecwiti yn ymweld â HCT.
  • Bod Polisi Drafft ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod mis Rhagfyr.
  • Bod diweddariad ar yr adolygiad o addysg ôl-16 yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod mis Chwefror.
  • Ffrwd waith yn ystyried yr adborth gan ysgolion ar y gwahanol agweddau ar eu taith wella yn dilyn arolygiadau.
  • Adroddiad ar Awtistiaeth a’r angen i leihau’r amser sydd ei angen ar y Bwrdd Iechyd i asesu plant a’r ddarpariaeth ar gyfer awtistiaeth o fewn y sir.
  • Bod diweddariad ar y grantiau sydd ar gael i ysgolion yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod mis Rhagfyr cyn pennu’r gyllideb ym mis Chwefror.
  • Yr angen i egluro bod y Panel Asedau yn parhau i neilltuo arian a geir drwy werthu hen adeiladau ysgol i’r gyllideb addysg.
  •  

8.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 327 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD cadarnhau bod Cofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor yn rhai cywir.