Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu - Dydd Iau, 30ain Tachwedd, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

3.

Canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2023 (Diweddariad) pdf eicon PDF 122 KB

4.

Cymwysterau 14-16 pdf eicon PDF 73 KB

5.

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion (20.10.23) pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ynghylch y ddarpariaeth Gofal Plant yn Llanbedr Pont Steffan pdf eicon PDF 140 KB

7.

Y diweddaraf am Ffrydiau Gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu pdf eicon PDF 156 KB

8.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 98 KB

9.

I ystyried Blaenraglen Waith Ddrafft pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol: