Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu - Dydd Mercher, 2ail Mawrth, 2022 10.00 am

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

3.

Prosiectau yr 21ain Ganrif Band B a Chyllid Grant Ychwanegol pdf eicon PDF 352 KB

4.

Dogfen Egwyddorion a disgwyliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion pdf eicon PDF 374 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2022-2027 pdf eicon PDF 424 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2022 (Drafft) pdf eicon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Ceredigion pdf eicon PDF 343 KB

8.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 284 KB

9.

Unrhyw Fusnes Arall