Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu - Dydd Mercher, 15fed Rhagfyr, 2021 10.00 am

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Euros Davies, Paul Hinge ac Alun Lloyd Jones am eu hanallu i fod yn bresennol yn y cyfarfod.

 

2.

Personal

Cofnodion:

Cydymdeimlwyd yn ddiffuant â’r Cynghorydd Gareth Davies a Mrs Julie Davies a’u teulu yn dilyn marwolaeth sydyn eu mab.

 

 

3.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Ni ddatgelwyd yr un buddiant personol na buddiant sy’n rhagfarnu.

4.

Diweddariad ar lafar parthed cefnogaeth y Gwasanaeth Ysgolion dros y cyfnod COVID 19

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Ysgolion yr wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau ynghylch ailgyflwyno dysgu o bell o ddydd Llun 20 Rhagfyr hyd at ddiwedd tymor y Nadolig.  Adroddodd ynghylch yr hyn y cytunwyd arno yn ystod y dyddiau diwethaf, sef y byddai ysgolion y sir dychwelyd at ddysgu o bell o ddydd Llun 20 Rhagfyr hyd at ddiwedd y tymor.

Sail y penderfyniad oedd y disgwylir gweld cynnydd cyflym a sydyn yn yr amrywiolyn Omicron yn fuan, yn enwedig ymhlith y rhai sydd dan 25 oed, a hefyd oherwydd yr heriau dyddiol mewn nifer o ysgolion o ganlyniad i absenoldebau staff. Y nod oedd lleihau cysylltiadau er mwyn ceisio atal lledu’r haint yn yr wythnosau allweddol sydd i ddod.  Roedd cyngor meddygol clir bod trydydd brechlyn yn ffordd effeithiol o reoli’r amrywiolyn newydd, ac mae’r Bwrdd Iechyd Lleol yn annog pawb sy’n dymuno cael y brechlyn hwnnw i wneud hynny cyn gynted ag y derbyniant y gwahoddiad.

 

 

Roedd cynlluniau ar waith bellach i ailgyflwyno dysgu o bell. Byddai hyn yn sicrhau darpariaeth a strwythur mewn ysgolion ar ddiwedd y tymor. Byddai cyfarpar TGCh ar gael ar gyfer teuluoedd, pe bai ei angen, a dylid gwneud y cais am gyfarpar o’r fath drwy’r ysgol.  Gallai unrhyw ddisgybl a oedd yn mynychu uned adnoddau arbenigol barhau i wneud hynny tan ddiwedd y tymor.  Byddai taliadau/talebau ar gyfer  ddisgyblion a oedd yn hawlio prydau ysgol am ddim yn cael eu haddasu i ystyried y diwrnodau dysgu o bell.  Yn ogystal, gallai rhieni a oedd yn weithwyr allweddol, ac na allai wneud trefniadau eraill o ran gofal plant, gael mynediad at hwb gofal plant pe bai angen yn ystod y cyfnod hwn.

 

Cafodd pob rhiant/gwarcheidwad wybod am y trefniadau hyn drwy lythyr neithiwr a byddai llythyr pellach oddi wrth yr ysgolion unigol yn cael ei anfon, er mwyn rhoi manylion trefniadau gwersi’r disgyblion. O safbwynt y trefniadau ym mis Ionawr, nodwyd bod nifer o gyfarfodydd wedi’u trefnu gyda Llywodraeth Cymru dros gyfnod y Nadolig i drafod y sefyllfa bresennol o ran y feirws

5.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg pdf eicon PDF 465 KB

Cofnodion:

Adroddodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Ysgolion ei bod yn statudol i bob Awdurdod Lleol baratoi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer y degawd 2022-2032. Ar 15 Mehefin 2021, cafwyd cymeradwyaeth y Cabinet i fersiwn ddrafft Cyngor Sir Ceredigion o Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg fynd i ymgynghoriad am gyfnod o wyth wythnos.  Er mwyn osgoi ymgynghoriad dros wyliau’r haf, dechreuodd yr ymgynghoriad ar 20 Medi a gorffennodd ar 12 Tachwedd 2021.  

 

Er mwyn darparu ymateb llawn a manwl i’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad, mae angen i Lywodraeth Cymru gyhoeddi’r ddogfen ‘Categoreiddio Ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.’  Cyhoeddwyd copi drafft o’r ddogfen hon ym mis Rhagfyr 2020 ar gyfer y cyfnod ymgynghori. Serch hyn, nid yw’r copi terfynol wedi’i gyhoeddi eto, er y disgwylir hynny cyn diwedd blwyddyn galendr 2021. Bydd cynnwys y ddogfen hon yn allweddol wrth gynnig ymateb i’r ymgynghoriad ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

yng Ngheredigion.  Felly, bydd yr amserlen wreiddiol ar gyfer cyflwyno sylwadau’r ymgynghoriad a’r ymateb iddynt yn cael ei haddasu o ganlyniad i’r uchod. Bellach, bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu yn derbyn yr ymateb i’r ymgynghoriad ar 17 Chwefror a bydd y Cabinet yn derbyn yr adroddiad ar 22 Chwefror 2022.

 

CYTUNWYD i nodi’r sefyllfa bresennol.

 

 

 

6.

Prosiect e-sgol yng Ngheredigion a Chymru pdf eicon PDF 545 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Corfforaethol – Atebolrwydd a Chynnydd fod e-sgol yn fenter dysgu cyfunol (a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gydlynir gan Geredigion) i gynnig cyfleoedd dysgu ac addysgu ar-lein, gan ddefnyddio dulliau uniongyrchol, a rhyngweithiol mewn amser real.  Roedd e-sgol yn darparu cymorth i ysgolion gyda’r setiau sgiliau a’r dulliau addysgegol sydd eu hangen i sicrhau’r profiadau gorau posibl i’r dysgwr.

 

Yn y lle cyntaf, canolbwyntiai’r fenter ar alluogi ysgolion gwledig i gynnal opsiynau pynciau lle’r oedd nifer anghynaliadwy o ddysgwyr mewn dysgu ôl-14 ac ôl-16. Yn wreiddiol, gweithiai ysgolion ar draws clwstwr o chwe ysgol ar y mwyaf, a’r ysgolion hynny o fewn pellter teithio i’w gilydd. Darparwyd y gwersi drwy ddull dysgu cyfunol, tra anogwyd dysgwyr i deithio i ysgol yr athro bob hanner tymor. Fel arall, mae’r gwersi’n defnyddio Microsoft Teams, trwy Hwb, i sicrhau nad oes unrhyw gostau diangen i ysgol(ion).

 

Roedd y prosiect wedi ehangu cryn dipyn o ganlyniad i COVID, gyda mwy o ysgolion ledled Cymru yn derbyn cefnogaeth erbyn hyn. 

 

Cafwyd cyflwyniad gan y swyddog er mwyn darparu’r wybodaeth hon.

 

Yn dilyn cwestiynau a sylwadau am y prosiect hwn, CYTUNWYD i nodi’r sefyllfa bresennol.

 

7.

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion pdf eicon PDF 333 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Tîm – Gwaith Ieuenctid ac Ymgysylltu fod disgwyl i Awdurdodau Lleol weithio gyda phartneriaid perthnasol i wneud yr hyn a restrir isod er mwyn cwrdd ag un o ofynion y ddeddfwriaeth.

 

• Cefnogi Fforwm / Cyngor Ieuenctid y Sir fel corff cynrychioliadol o bobl ifanc i weithredu fel sianel ar gyfer barn pobl ifanc ar draws eu hawdurdod lleol a chynrychioli'r safbwyntiau hynny i gyrff lleol a chenedlaethol sy’n gwneud penderfyniadau.

• Dylent anelu at fod mor gynhwysol â phosibl o ran gwasgariad daearyddol, oedran a rhyw a dylent gynrychioli anghenion arbenigol a phobl ifanc mwy ymylol.

• Er mwyn i Fforymau / Cynghorau Ieuenctid y Sir weithredu'n effeithiol, byddai angen iddynt gael eu cefnogi'n ddigonol gan Awdurdodau Lleol a ddylai ystyried pa gymorth sydd ei angen i wneud hyn.

• Dylent dderbyn gwybodaeth a dylent fod wedi’u cysylltu â strwythurau democrataidd lleol.

• Byddai angen iddynt hefyd gael eu cysylltu'n effeithiol â strwythurau cyfranogi cenedlaethol fel Cymru Ifanc, Comisiynydd Plant Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl ddynol i gael barn a dylai’r farn hon gyfrif. Mae'n dweud y dylid ystyried barn plant a phobl ifanc pan fydd pobl yn gwneud penderfyniadau am bethau sy'n ymwneud â nhw, ac ni ddylid eu diystyru a’u hanwybyddu ar sail oedran. Mae hefyd yn dweud y dylid rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar blant a phobl ifanc i wneud penderfyniadau da. Erthygl 12 (Parch at

farn y plentyn - Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP).

:

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion oedd yn gyfrifol am gydlynu a rheoli Cyngor Ieuenctid Ceredigion ers iddo gael ei sefydlu yn nhymor yr hydref 2015. Mae Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn (unwaith bob tymor) a threfnir digwyddiad gan y Cyngor ar ddiwedd blwyddyn yr aelodau ‘yn y rôl’. Ar hyn o bryd, mae cyfarfodydd y Cyngor Ieuenctid yn cael eu cynnal yn rhithiol, ond fel rheol, byddent wedi'u lleoli yn y siambr ym Mhenmorfa.

 

Yn dilyn cwestiynau o’r llawr, CYTUNWYD y byddai cofnodion Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn cael eu cyflwyno yn dymhorol i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu ac i’r Cabinet, er gwybodaeth. 

 

8.

Adborth ar ffrwd gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu pdf eicon PDF 270 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi’r adroddiad adborth a gyflwynwyd ac i ddiolch i’r swyddogion am eu gwaith, o fewn cyfnod byr, yn dilyn cyflwyno’r cod ADY.

 

9.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 667 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i gadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Medi 2021

 

Materion yn codi

Nid oedd materion yn codi.

 

 

10.

Ystyried Rhaglen Flaen Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 344 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

It was AGREED to note the content of the Forward Work Programme subject to noting the following:-

·         Welsh in Education Strategic Plan would be presented at the 03 February 2022 meeting

·         The Play Sufficiency Assessment would be presented with the Child Sufficiency Assessment at the 02 March 2022 meeting

·         An update on the Dyffryn Aeron school be provided at the 03 February meeting