Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach - Dydd Mercher, 24ain Mai, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

3.

Cyflwyno Cynllun Gweithredu yn dilyn Arolygiad Gwerthuso Perfformiad Arolygiaeth Gofal Cymru pdf eicon PDF 690 KB

4.

Trefniadau Cenedlaethol Mabwysiadu a Maethu pdf eicon PDF 601 KB

5.

Trosolwg Gofal Cartref pdf eicon PDF 614 KB

6.

Strategaeth Gorllewin Cymru ar Famolaeth a'r Blynyddoedd Cynnar pdf eicon PDF 726 KB

7.

I gadarnhau cofnodion y cyfarfod diwethaf ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi pdf eicon PDF 142 KB

8.

I gonsidro Rhaglen Gwaith y Pwyllgor pdf eicon PDF 170 KB