Agenda a Chofnodion

Cyfarfod arbennig, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach - Dydd Llun, 31ain Ionawr, 2022 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Penmorfa

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Paul Hinge, Lyndon Lloyd, Mark Strong a Lynford Thomas am na fedrent fod yn bresennol yn y cyfarfod.

 

 

2.

Datgelu Buddiannau Personol/Buddiannau sy'n Rhagfarnu (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Dim

3.

Materion Personol

Cofnodion:

Cytunwyd i anfon llythyr at y Cynghorydd Mark Strong i ddymuno’n dda iddo.

4.

Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat Ceredigion pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Dafydd Edwards drosolwg o’r adroddiad cyn i’r swyddogion roi mwy o fanylion. Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai addasiadau bach a chanolig ar gyfer pobl anabl ar gael i bawb, hynny yw, argymhellwyd y dylid dileu’r Prawf Adnoddau Ariannol. Felly, gwnaed newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai’r Sector Preifat er mwyn adlewyrchu argymhelliad Llywodraeth Cymru. Yn sgil y cynnydd mewn costau deunyddiau a llafur, cynyddwyd uchafswm y cymorth oedd ar gael ar gyfer yr addasiadau bach (a elwid gynt yn Grant Diogel, Cynnes a Saff) a’r Cymorth Atgyweirio Brys.  Yn ogystal, roedd Llywodraeth Cymru wedi cynyddu’r uchafsymiau ar gyfer y benthyciadau di-log yr oedd yr Awdurdod Lleol yn eu rhoi ac roedd gwybodaeth fanylach am y benthyciadau di-log wedi’i chynnwys.

 

            Yn y gorffennol roedd y Panel Grantiau yn trafod unrhyw achosion lle’r oedd y taliadau atodol ar gyfer y Grantiau Dewisol i’r Anabl yn fwy na £15k, ynghyd ag unrhyw amgylchiadau arbennig neu unigryw. Addaswyd hyn fel bod y penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â’r pwerau dirprwyedig a roddwyd i’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol (a nodir yn y Cyfansoddiad) gan ymgynghori â’r Aelod Cabinet perthnasol. Bu i’r Pwyllgor ystyried y newidiadau a gynigiwyd.

 

            Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i argymell bod y Cabinet yn gwneud y canlynol:

 

Cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat Ceredigion. 

        

            Yn dilyn awgrym gan y Cadeirydd, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor, pan fyddai digon o amser wedi mynd heibio, y byddai adroddiad diweddaru yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor er mwyn asesu effaith rhoi’r polisi ar waith.

 

5.

Cofnodion cyfarfod 16 Rhagfyr 2021 ac unrhyw faterion sy'n codi ohonynt pdf eicon PDF 149 KB

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor i gadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 16 Rhagfyr yn rhai cywir.

 

Materion yn codi

Dim