Agenda a Chofnodion

Special meeting with Members of the Learning Communities invited to attend, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach - Dydd Gwener, 17eg Medi, 2021 2.00 pm, NEWYDD

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Dwynwen 

Eitemau
Rhif eitem

7.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorydd Paul Hinge am na fedrai ddod i’r Cyfarfod gan ei fod yn cyflawni dyletswyddau eraill ar ran y Cyngor.  Ymddiheurodd y Cynghorwyr Odwyn Davies, Keith Evans a Mark Strong am nad oedd modd iddynt ddod i’r Cyfarfod.

 

8.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Dim

9.

Strategaeth Gydol Oes a Llesiant 2021 - 2027 a'r Cynllun Gweithredu pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol gyflwyniad a dangosodd fideo ar y Strategaeth Gydol Oes a Llesiant 2021 – 2027 a’r Cynllun Gweithredu.

 

Esboniwyd fod y strategaeth hon yn rhan allweddol o Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion, sef y ddogfen sy’n dangos prif flaenoriaethau’r Cyngor. Nod y blaenoriaethau yw galluogi gwasanaethau a fydd yn gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Ceredigion.  Mae rhoi cymorth a chefnogaeth i’r holl oedrannau ac anghenion gwahanol yn her sylweddol i’r Cyngor gydag adnoddau cyfyngedig. Mae proffil y gymdeithas a demograffeg wedi newid cryn dipyn dros y degawd diwethaf gyda chynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o gamddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl gwael a cham-drin domestig ynghyd â chynnydd yn nifer y grwpiau oedran hŷn sy’n byw yng Ngheredigion. O ganlyniad, mae’r galw am rai gwasanaethau wedi cynyddu gan roi mwy o bwysau ariannol ar y meysydd gwasanaeth hynny. Yn ogystal, mae lefelau diweithdra ynghyd â lefelau incwm isel wedi esgor ar fwyfwy o anawsterau i bobl gael mynediad at dai diogel, fforddiadwy.

 

Nododd y Pwyllgor y cytunwyd yn 2017 i gynnal adolygiad systematig o'r holl strwythurau a’r meysydd gwasanaeth i sicrhau bod gan wasanaethau’r Cyngor y gallu i gyflawni blaenoriaethau'r Cynlluniau a'r Amcanion Corfforaethol.

 

Mae’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau wedi mynd rhagddo'n dda a'r newid mawr olaf yw integreiddio gofal cymdeithasol a dysgu gydol oes i mewn i’r tri gwasanaeth sef Porth Cymorth Cynnar, Porth Gofal a Phorth Cynnal. Y rhain, ynghyd â Chyswllt â Chwsmeriaid, yw'r pedwar prif faes sy'n dod o fewn rhaglen newid Gydol Oes a Llesiant.

 

Dechreuodd y gwaith o ailstrwythuro'r gwasanaethau hyn yn ffurfiol yn niwedd 2019 drwy weithredu strwythur y Rheolwyr Corfforaethol ar draws y gwasanaethau. Gohiriodd y pandemig y cynnydd gyda hyn yn ystod 2020 ond bwrwyd ymlaen â’r gwaith o fis Medi 2020 ymlaen. Cydnabuwyd bod angen strategaeth glir i yrru a rhannu'r angen am newid a sut i gyflawni hynny.  Cynhaliwyd gweithdai gyda’r aelodau a rhoddwyd y newyddion diweddaraf iddynt drwy gydol y cyfnod o newid.  Ymgysylltwyd ac ymgynghorwyd â’r Staff a’r Undebau Llafur ar bob adeg o'r broses.

 

Ar ddechrau'r rhaglen crëwyd gweledigaeth a oedd yn adlewyrchu'r rhaglen uchelgeisiol o newid:

 

‘Sicrhau bod pob plentyn, person ifanc ac oedolyn yng Ngheredigion yn gallu cyrraedd ei lawn botensial. Sicrhau mynediad teg i bawb i wasanaethau cyffredinol a phwrpasol rhagorol sy'n cefnogi iechyd a lles pob dinesydd.  Datblygu sgiliau a chydnerthedd a fydd yn para am oes ac yn galluogi unigolion i ymdopi'n dda â'r heriau a'r pwysau y dôn nhw ar eu traws.’

 

Mae'r Strategaeth Gydol Oes a Llesiant yn egluro'r weledigaeth a'r dulliau a gymerir i drawsnewid y gwaith o gefnogi llesiant a diogelwch pobl Ceredigion, gan roi amserlen o 2021 hyd 2027 i gyflawni'r newidiadau.

 

Mae'r strategaeth yn disgrifio'r trywydd y bydd y Cyngor yn ei ddilyn, ar y cyd â'i bartneriaid, i drawsnewid ei ffordd o weithio. Mae'n cynnig cyd-destun strategol ar gyfer y gwaith yn y dyfodol o gomisiynu, darparu gwasanaethau, rheoli gofal a rôl y Cyngor wrth integreiddio gwasanaethau. Mae'r  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 9.

10.

Archwiliad Sicrwydd Arolygiaeth Gofal Cymru 2021 pdf eicon PDF 426 KB

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Porth Cynnal a Chyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol wybod i’r Pwyllgor fod llythyr wedi dod i law oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru, a hynny ar 2 Gorffennaf 2021 yn dilyn yr Archwiliad Sicrwydd a gynhaliwyd ym mis Mai 2021.  Mae’r llythyr yn crynhoi canfyddiadau’r archwiliad sicrwydd a gynhaliwyd rhwng 10 Mai ac 14 Mai 2021.  Roedd prif lwybrau ymholi’r Arolygiaeth yn seiliedig ar bedair egwyddor Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac maen nhw wedi cofnodi eu barn a’u canfyddiadau yn unol â'r rhain: Pobl – Llais a Rheolaeth, Atal, Llesiant, Partneriaethau ac Integreiddio.  Rhoddwyd crynodeb i’r Pwyllgor o'r canfyddiadau a’r blaenoriaethau ar gyfer gwella. 

 

          Yn dilyn trafodaeth, cytunodd yr Aelodau i nodi cynnwys y llythyr a chanmol holl staff y Gwasanaethau Cymdeithasol am eu gwaith caled a'u hymrwymiad cyn ac yn ystod y pandemig. 

 

          Roedd yr Aelodau yn dymuno nodi bod y staff a'r gwasanaeth dan bwysau cynyddol ac yn gwneud y gorau y gallant o dan y pwysau a brofir gan y gwasanaeth ar hyn o bryd.