Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach - Dydd Iau, 24ain Mehefin, 2021 10.00 am

Lleoliad: ZOOM

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorydd Paul Hinge am na fedrai ddod i’r Cyfarfod gan ei fod yn cyflawni dyletswyddau eraill ar ran y Cyngor. 

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Datgelodd y Cynghorydd Elaine Evans fuddiant personol a buddiant sy’n rhagfarnu o dan eitem 3 a gadawodd y cyfarfod.

3.

Adroddiad Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd ac Adolygu Annibynnol 1.10.2020 - 21.12.2020 pdf eicon PDF 828 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal                                     Adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol ar gyfer Chwarter 3 2020/2021.  Caiff adroddiadau chwarterol eu rhoi gerbron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach fel rhan o'r ystyriaeth barhaus o'r pwnc i sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau fel y Rhiant Corfforaethol.  Roedd yr adroddiad hwn yn cynnwys y safonau a'r targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir i fesur y canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a phlant sydd wedi gadael gofal adeg eu cyfarfod adolygu, ac roedd yn cynnwys Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru.

 

Ar sail yr wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegwyd yn ystod y cyfarfod adolygu, daw'r Swyddog Adolygu Annibynnol i farn broffesiynol ynghylch effeithiolrwydd cynllun gofal y plentyn / person ifanc o ran bodloni ei anghenion a gall argymell newidiadau i'r cynllun gofal.  Yn ystod y cyfarfod adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes angen cymorth ar y plentyn / person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol er mwyn derbyn cyngor cyfreithiol / cymryd camau ar ei ran. Roedd y Swyddog Adolygu Annibynnol o'r farn nad oedd angen cymryd y cam hwn ar gyfer unrhyw blentyn yn ystod y cyfnod dan sylw.

 

Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd yn erbyn hawliau dynol y plentyn / person ifanc a gallai gyfeirio'r achos at CAFCASS Cymru. Ni chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw adolygiad yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r adroddiadau hyn yn cael eu hystyried o fewn Cyfarfodydd Sicrhau Ansawdd Plant sy'n Derbyn Gofal Amlasiantaethol sy'n cwrdd bob chwarter; mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfle i nodi a gweithredu ar berfformiad a materion eraill yn ymwneud â'r maes gwaith hwn. Mae'r adroddiadau hyn hefyd yn cael eu cylchredeg a'u hadolygu gan Grŵp Rhianta Corfforaethol yr Awdurdod Lleol dan gadeiryddiaeth y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Plant a Diwylliant, a chynhelir y cyfarfodydd hyn bob chwarter.

 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd modd nodi unrhyw batrymau o ran yr hyn oedd yn digwydd yn y trefi o gymharu â’r ardaloedd gwledig. Hefyd, bu iddynt ofyn sut oedd ein proffil oedran ni yn cymharu ag Awdurdodau eraill. Wrth ymateb, dywedodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol nad oedd dim gwahaniaeth rhwng y trefi a’r ardaloedd gwledig ac mai dynameg y teulu oedd yn aml i gyfrif. Roedd y proffil oedran yng Ngheredigion yn unol â’r hyn oedd i’w ddisgwyl. Roedd canran y plant iau yn uwch oherwydd eu bregusrwydd a’u hanghenion uwch o ran gofal.  

 

Rhoddodd yr Aelod Cabinet sicrwydd i’r Pwyllgor fod esboniadau rhesymol paham nad oedd 8 o’r targedau wedi’u cyflawni yn ystod y chwarter hwn.  Roedd yr esboniadau hyn yn cynnwys nifer y staff. Hefyd, roedd llai wedi cael eu gweld gan ddeintydd am fod y deintyddion ar gau am gyfnod hir oherwydd  Covid-19. 

 

Tynnwyd sylw at y ffaith bod prinder gofalwyr  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Diweddariad gan y Cadeirydd yn dilyn cyfarfod Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru pdf eicon PDF 12 MB

Cofnodion:

Bu cynrychiolwyr o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach yn arsylwi ar gyfarfod o Gyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru ar 25 Mai 2021. Tynnwyd sylw’r Pwyllgor at y prif faterion a drafodwyd yng Nghyfarfod Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru. Roedd rhan fwyaf y materion hyn yn gysylltiedig â Covid-19. Mynegwyd pryder dybryd ynghylch y ffaith bod 30,000 o bobl erbyn hyn ar restr aros Hywel Dda. 

           

            Roedd yr Aelodau wedi codi’r cwestiynau canlynol:

 

Cwestiwn:

            Ceir pryderon nad yw cleifion yn medru gweld eu meddygon teulu. Mewn rhai achosion, dim ond asesiad dros y ffôn sydd ar gael iddynt. Sut mae gwella’r sefyllfa hon?

Ymateb:

Dr Sion James, Dirprwy Gyfarwyddwr MeddygolGofal Sylfaenol a Gwasanaethau Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae mwyafrif y meddygfeydd teulu yn dal i weithredu model brysbennu ar gyfer apwyntiadau Gofal Sylfaenol, sy'n golygu bod cleifion yn cyrchu gwasanaethau dros y ffôn neu trwy e-bost yn y lle cyntaf.  Rhaid i feddygfeydd gydbwyso anawsterau cadw pellter cymdeithasol i gadw cleifion yn ddiogel â'r angen i sicrhau apwyntiadau wyneb yn wyneb lle bo angen.  Felly bydd clinigwr yn cytuno â'r claf ar y canlyniad mwyaf priodol iddo yn dilyn brysbennu dros y ffôn.  Gallai hwn fod yn ymgynghoriad o bell a fydd yn cyfeirio at wasanaeth arall, neu'n apwyntiad wyneb yn wyneb â chlinigydd.  Os yw claf yn teimlo ei fod yn cael anhawster cael gafael ar wasanaethau yn ei bractis, yna byddem yn ei annog i gysylltu â thîm Pryderon Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar 0300 0200 159.

 

Dylai cleifion ddisgwyl y bydd y modelau cyrchu gwasanaethau yn newid fel eu bod yn gwneud mwy o ddefnydd o ymgyngoriadau digidol ac o bell yn rhan o fodel y dyfodol; fodd bynnag, bydd y cleifion hynny y mae'n ofynnol iddynt gael apwyntiadau wyneb yn wyneb yn gallu cael apwyntiadau o'r fath.

 

Cwestiwn:

Mae nifer o bobl yn gofyn a fydd yn rhaid iddynt gael brechlyn bob blwyddyn i’w hamddiffyn nhw rhag amrywiolynnau newydd COVID-19. Mae rhai yn poeni wedi iddynt glywed bod pobl wedi marw ar ôl cael eu heintio gan amrywiolyn Delta. Sut ydych chi’n paratoi ar gyfer hyn?

 

Ymateb:

Jo McCarthy, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus / Ymgynghorydd Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus, Tîm Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda ar ran

Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Rydym yn aros am arweiniad cenedlaethol ynghylch a fydd rhaglen frechu COVID-19 yn flynyddol, ac i bwy.

 

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi ar gyfer nifer o senarios, gan gynnwys

-           Brechiad blynyddol ar gyfer holl boblogaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a roddir gyda brechlynnau ffliw (os cymeradwyir hyn).

-           Brechiad blynyddol ar gyfer holl boblogaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a roddir o leiaf 7 diwrnod.

-           Brechiad blynyddol i'r rhai sydd fwyaf mewn perygl (grwpiau JCVI 1-9) ar  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

I gadarnhau Cofnodion 8.3.2021 a 18.3.2021 ac ystyried unrhyw fater sy'n codi ohonynt pdf eicon PDF 526 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i gadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 8 Mawrth  2021 a 18 Mawrth 2021 yn rhai cywir.

6.

I ystyried Blaenraglen Waith y Pwyllgor 2021 - 2022 pdf eicon PDF 204 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi’r flaenraglen waith a gyflwynwyd yn amodol ar y canlynol:-

 

·         Bod yr adroddiad am dipio anghyfreithlon ar 22 Medi yn cynnwys gwybodaeth am dipio gwastraff i lawr draeniau yn anghyfreithlon

·         Bod yr adroddiad am Reoli Plâu yn cynnwys gwybodaeth am y trefniadau staffio

·         Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad am Ganolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan yn y cyfarfod ym mis Medi

·         Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad am y ddarpariaeth o ran dementia yn y cyfarfod ym mis Hydref.