Agenda

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu - Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans  Dwynwen Jones

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

3.

Cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Ceredigion a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2024 pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Strategaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion 2024 pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Dyletswydd Trais Difrifol: Asesiad o Anghenion Strategol Trais Difrifol Dyfed Powys a Strategaeth Dyletswydd Trais Difrifol Dyfed Powys pdf eicon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS Cwarter 3 2023/24 pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac ystyried y Blaenraglenni Gwaith drafft pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol ac unrhyw faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol: