Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Dydd Mercher, 10fed Awst, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Mrs Dana Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Roedd Y Cynghorydd Mark Strong wedi ymddiheuro am nad oedd

modd iddo fynychu'r cyfarfod.

 

2.

Materion Personol

Cofnodion:

Dim.

3.

Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Dim

4.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2022 pdf eicon PDF 201 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2022 yn gywir.

 

         Materion yn codi

         Dim.

 

5.

Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor pdf eicon PDF 752 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – yr Economi ac Adfywio am y ceisiadau cynllunio canlynol, a ystyriwyd yn ystod cyfarfod blaenorol ac yr oedd gofyn i'r Pwyllgor eu hystyried ymhellach:-

 

A210363 Adeiladu adeilad amaethyddol er mwyn cadw stoc ifanc (buarth gwellt), Alltgoch, Silian

 

(Dywedodd Y Cynghorydd Chris James y bu'n bresennol yn ystod y Panel Archwilio Safle, er nad oedd ei enw wedi cael ei gynnwys yn y cofnodion hynny)

 

CYMERADWYO'R cais yn unol ag amodau.

 

Roedd yr aelodau o'r farn y byddai modd cymeradwyo'r cais

am y rhesymau canlynol:-

·       Yn dilyn ymweliad y Panel Archwilio Safle â'r safle, daethpwyd i'r casgliad nad oedd y cais yn cael effaith niweidiol ar y tirlun, felly nad oedd yn mynd yn groes i Bolisi CDLl DM06, DM17 a DM18

·       Nodi nad oedd Swyddogion yn gwrthwynebu i'r cam o adeiladu'r sied, dim ond ei lleoliad;  a oedd yn unol â barn bersonol y swyddogion

·       Cymeradwyo'r cais a fyddai'n lleihau'r traffig yn Llanbedr Pont Steffan

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________

6.

Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu pdf eicon PDF 756 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – yr

Economi ac Adfywio ynghylch Ceisiadau cynllunio datblygu,

hysbysebu;  statudol a'r awdurdod lleol:-

 

Anerchodd Mr Tom Evans (ymgeisydd) y Pwyllgor yn unol â'r

ychwanegiad dros dro i'r weithdrefn Weithredol ar gyfer

Aelodau'r Cyhoedd sy'n annerch y Pwyllgor Reoli Datblygu

mewn ymateb i Covid-19

rul

A210982 3 pod glampio, addasiadau i'r mynediad presennol a

gosod cyfleuster parod i drin carthion, Pendre, Llanfihangel-y

Creuddyn, Aberystwyth

       

CYFIRIO'R cais i'r Panel Archwilio safle yn unol â phwynt 2, 3

a 5 y meini prawf a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

 

_____________________________________________

 

Anerchodd Mr Geraint John (Asiant) y Pwyllgor yn unol â'r

ychwanegiad dros dro i'r weithdrefn Weithredol ar gyfer

Aelodau'r Cyhoedd sy'n annerch y Pwyllgor Reoli Datblygu

mewn ymateb i Covid-19

       

       

A210988 Datblygiad preswyl o 22 annedd ynghyd â ffyrdd mynediad, gwaith tirlunio a lle amwynder cysylltiedig, tir yng Nger y Cwm, Penrhyn-coch, Aberystwyth

 

CYMERADWYO'R cais yn unol ag amodau cyn cwblhau cytundeb Adran 106 er mwyn darparu tai fforddiadwy a gweithgarwch rheoli a chyflwyno fesul cam yn yr ardal agored.

 

       

_____________________________________________________________

 

7.

Ceisiadau Cynllunio y deliwyd â hwy o dan awdurdod dirprwyedig pdf eicon PDF 749 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi rhestr y ceisiadau cynllunio y bu i Adroddiad y

Swyddog Arweiniol Corfforaethol – yr Economi ac Adfywio ymdrin â nhw.

 

8.

Penderfyniadau Apeliadau pdf eicon PDF 746 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD nodi'r apeliadau cynllunio a oedd wedi dod i law.

 

9.

Apeliadau a dderbyniwyd pdf eicon PDF 747 KB

Cofnodion:

 

CYTUNWYD nodi'r apeliadau cynllunio a oedd wedi dod i law.

 

10.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor

Cofnodion:

Dim.