Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Dydd Mercher, 13eg Gorffennaf, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Mrs Dana Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Personal

Cofnodion:

Estynnwyd llongyfarchiadau i’r Cynghorydd Cerys Jones ar enedigaeth ei mab.    

 

2.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Roedd y Cynghorwyr Cerys Jones, Siân Maehrlein a Mark Strong wedi ymddiheuro am nad oedd modd iddynt ddod i'r cyfarfod.

 

3.

Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu

Cofnodion:

Dim.

4.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 08 Mehefin 2022 pdf eicon PDF 218 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cadarnhau bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2022 yn gywir.

 

Materion yn codi

Dim.

 

5.

Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor pdf eicon PDF 954 KB

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – yr Economi ac Adfywio am y ceisiadau cynllunio canlynol, a ystyriwyd yn ystod cyfarfod blaenorol ac yr oedd gofyn i'r Pwyllgor eu hystyried ymhellach:-

 

A201119. Cadw Odyn Sychu Plociau Biomas, a dwy Simnai adefnydd parhaus o Foeler Rhif 1 yn unig (yng nghanol yr adeilad) yn dilyn gweithgarwch profi a oedd yn ymwneud â Chaniatâd Cynllunio Dros Dro A190302, Cae Celyn, Heol Llanfair, Llanbedr Pont Steffan

 

GWRTHOD y cais oherwydd y byddai cadw'r cynnig yn debygol o arwain at niwed i amwynder preswyl y preswylwyr cyfagos, yn groes i ddarpariaethau Cymru'r Dyfodol, Polisi Cynllunio Cymru ac i bolisïau DM06, LU25 a DM22 Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2007-2022 a fabwysiadwyd

 

6.

Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu pdf eicon PDF 967 KB

Cofnodion:

        Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – yr Economi ac Adfywio ynghylch Ceisiadau cynllunio datblygu, hysbysebu;  statudol a'r awdurdod lleol:-

 

A200674 Caniatâd Cynllunio Llawn er mwyn Codi Uned Dofednod ar Fferm a fydd yn dal 32,000 o Ieir Buarth (Cynhyrchu Wyau), ynghyd â Biniau Bwydo cysylltiedig, Mynediad mewnol ar y Fferm a Gwaith Cysylltiedig, Pwllpridd, Lledrod, Aberystwyth

 

CYMERADWYO'R cais yn unol ag amodau ac yn unol â chanlyniad yr Asesiad Rheoliadau Cynefin

 

 

        Anerchodd Mr Aled Jones (Ymgeisydd) a Mr Llŷr Evans, (Asiant) y Pwyllgor yn unol â'r ychwanegiad dros dro i'r weithdrefn Weithredol ar gyfer Aelodau'r Cyhoedd sy'n annerch y Pwyllgor Reoli Datblygu mewn ymateb i Covid-19

       

 

        A210363 Codi adeilad amaethyddol er mwyn cadw stoc ifanc (buarth gwellt), Alltgoch, Silian

 

        CYFEIRIO'R cais i Banel Archwilio Safle yn unol â Pharagraff 1, 2 a 3 y meini prawf a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

 

_____________________________________________

 

A210523 Datblygiad Preswyl Mewnlenwol o 7 Annedd gan gynnwys Anheddau Fforddiadwy (i'w trafod), Tir yn Wenfryn Ffos-y-ffin, Aberaeron

 

GOHIRIO'R penderfyniad am y cais oherwydd bod yr asiant wedi dosbarthu gwybodaeth newydd cyn y cyfarfod, yr oedd gofyn i swyddogion cynllunio a phriffyrdd ei hystyried, a chyflwynir y cais eto mewn cyfarfod yn y dyfodol os na fyddai modd i'r holl bartïon gytuno.

       

 

 

 

 

       

7.

Ceisiadau Cynllunio y deliwyd â hwy o dan awdurdod dirprwyedig pdf eicon PDF 946 KB

Cofnodion:

 

 

PENDERFYNWYD nodi rhestr y ceisiadau cynllunio y bu i Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaetholyr Economi ac Adfywio ymdrin â nhw

8.

Apeliadau pdf eicon PDF 942 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD nodi'r apeliadau cynllunio a oedd wedi dod i law.

9.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor

Cofnodion:

None.