Agenda

Pwyllgor Rheoli Datblygu - Dydd Mercher, 8fed Chwefror, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt: Mrs Dana Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Materion Personol

3.

Datgelu buddiant personol a buddiant sy'n rhagfarnu

4.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Ionawr 2023 pdf eicon PDF 85 KB

5.

Ystyried ceisiadau cynllunio a ohiriwyd mewn Cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor pdf eicon PDF 2 MB

6.

Ceisiadau Statudol, Llywodraeth Leol, Hysbysebion a Datblygu pdf eicon PDF 2 MB

7.

Ceisiadau Cynllunio y deliwyd â hwy o dan awdurdod dirprwyedig pdf eicon PDF 2 MB

8.

Apeliadau pdf eicon PDF 2 MB

9.

Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys gan y Pwyllgor