Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol - Dydd Iau, 7fed Rhagfyr, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Dwynwen Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

3.

Adroddiad monitro chwe-misol y Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi pdf eicon PDF 635 KB

4.

Trafod gyda'r Swyddogion y posibilrwydd o sefydlu Grwp Gorchwyl a Gorffen ar Gaffael

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion. pdf eicon PDF 97 KB

6.

Ystyried Blaenraglen Waith y Dyfodol pdf eicon PDF 150 KB