Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol - Dydd Llun, 12fed Mehefin, 2023 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Caryl Roberts a Carl Worrall am na allent fynychu'r cyfarfod.

 

Diolchodd y Cadeirydd a'r holl Aelodau i'r cyn Gynghorydd Geraint Hughes am ei holl waith yn ystod ei gyfnod ar y pwyllgor a gwnaethant ddymuno'n dda iddo i'r dyfodol.

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Dim.

3.

Ethol is-Gadeirydd dros dro (hyd ddiwedd Gorffennaf 2023)

Cofnodion:

CYTUNWYD i ethol y Cynghorydd Elaine Evans yn is-gadeirydd tan ddiwedd Gorffennaf 2023.

4.

Adroddiad Blynyddol y Polisi Ymgysylltu a Chyfranogiad 2022-2023 pdf eicon PDF 544 KB

Cofnodion:

Cafodd Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi Ceredigion 'Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd' ei gymeradwyo gan y Cabinet ar 04/10/2022 a'i gyhoeddi ar 18/10/2022.Hwn oedd yr Adroddiad Blynyddol cyntaf sy'n amlinellu ein cynnydd wrth gyflawni'r Polisi.

 

Mae'r adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Cynllun Gweithredu sydd wedi'i gynnwys yn y Polisi, ynghyd â'r Dulliau Ymgysylltu a ddefnyddir gan y Cyngor, rhai enghreifftiau o Ymgysylltu'n Barhaus a chrynodeb o'r ymarferion Ymgysylltu, Ymgynghori a 'Hysbysu' a gynhaliwyd yn ystod 2022-23.

 

Ar ddiwedd yr adroddiad mae adran casgliad wedi'i chynnwys i asesu'r gwelliannau a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf ac i nodi lle mae angen cynnydd pellach wrth symud ymlaen.

 

Yn dilyn cwestiwn o’r llawr, CYTUNWYD ar gynnwys Adroddiad Blynyddol Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi 2022-2023 yn amodol ar:-

(i) mewn perthynas â Nod 2: Sicrhau ein bod yn ymgysylltu â phobl Ceredigion yn y ffordd orau, Gweithred: Gwella’r ffordd yr ydym yn rhoi adborth i'r rhai sydd wedi cymryd rhan yn ein hymarferion ymgysylltu, Cynnydd: Roedd dull cyson yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a byddai’n cael ei gyflwyno ar draws holl wasanaethau'r Cyngor yn ystod 2023-2024, Cyfrifoldeb: Pob Rheolwr Corfforaetholroedd statws RAG yn Goch dim cynnydd wedi'i wneud,

(ii) y dylai cyfranogwyr yr holl ymarferion ymgysylltu gael canlyniadau’r canlyniad, a

(iii) cyflwynwyd adroddiad diweddaru monitro 6 mis i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr

5.

Cysylltedd Digidol pdf eicon PDF 625 KB

Cofnodion:

Rhoddwyd ystyriaeth i'r Diweddariad ar Gysylltedd Digidol. Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno er mwyn rhoi trosolwg o'r mentrau a'r prosiectau yr oedd Cyngor Sir Ceredigion yn eu cynnal ar hyn o bryd i gefnogi lefelau cysylltedd digidol ar draws y Sir.

 

Rhoddwyd diweddariad ar Fand Eang i gynnwys Prosiectau Ffibr, Prosiect Gigabit, Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Ffonau Symudol i gynnwys y Rhwydwaith Gwledig a Rennir, Prosiectau Bargen Twf Canolbarth Cymru.

 

Roedd mynediad at gysylltedd digidol gwell a dibynadwy, a chyflymu ei ddefnydd yn hanfodol i drawsnewid economi Ceredigion a galluogi gwelliannau mewn lles. Roedd technolegau digidol yn trawsnewid cyfathrebu, gwasanaethau, dysgu a chyfleoedd busnes ar gyflymder bythol gynyddol. Mae gan dechnoleg ddigidol newydd fel rhwydwaith LoRaWAN a mynediad at ddadansoddeg data y potensial i agor busnesau newydd yn ogystal â gwella bywydau ein cymunedau.

 

Er bod Ceredigion wedi gweld gwelliannau mewn seilwaith digidol dros y 12 mis diwethaf a rhai ardaloedd yn profi rhai o'r cyflymderau band eang cyflymaf yn y DU, mae ardaloedd o'r Sir sy'n dal i fod yn is na lefelau ardaloedd eraill yng Nghymru a'r DU ar gyfer band eang cyflym iawn a chysylltedd

symudol. Fel y dywedwyd o'r blaen, roedd y ddwy i dair blynedd diwethaf wedi gweld ymdrechion sylweddol i ysgogi galw ac i godi ymwybyddiaeth i ddangos y cyfleoedd masnachol oedd ar gael i gyflenwyr, gyda'r gwaith hwn bellach yn dwyn ffrwyth trwy gyflenwyr yn dechrau defnyddio'r seilwaith a chreu cysylltiadau, a fyddai’n gweld cynnydd mewn cysylltedd a mynediad at fand eang ffibr.

Roedd y Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygiadau o fewn y sector hwn ac roedd camau'n cael eu cymryd, gyda chefnogaeth a chyllid ar gael trwy sawl ffrwd. Y gobaith oedd, drwy dechnolegau fel LoRaWAN a mentrau fel prosiect Trefi SMART y byddai Ceredigion yn cael ei hystyried yn lle ar gyfer arloesi a byddai’n denu busnesau a chyflenwyr i'r rhanbarth i gefnogi'r economi ymhellach a lle bo'n briodol i Geredigion gael ei hystyried yn wely prawf i archwilio'r manteision sydd ar gael drwy ddefnyddio mwy o dechnoleg ddigidol.

 

Yn dilyn trafodaeth, cytunodd yr Aelodau y byddai'n fuddiol gwahodd cynrychiolwyr o Ddarparwyr y Gwasanaethau i gyfarfod/gweithdy o'r Cyngor Llawn yn y dyfodol ac argymhellwyd bod hyn yn cael ei ystyried gan y Cabinet.

6.

Trefi SMART yng Ngheredigion pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Mae tref SMART, fel y'i diffinnir gan Lywodraeth Cymru, yn ardal drefol sy'n defnyddio gwahanol fathau o ddulliau electronig a synwyryddion i gasglu data. Defnyddir mewnwelediadau a gafwyd o'r data hwnnw i reoli asedau, adnoddau a gwasanaethau yn effeithlon; Yn gyfnewid am hyn, defnyddir y data hwnnw i wella gweithrediadau a ffyniant yn y dyfodol ar draws y dref. Dywedwyd bod saith tref yng Ngheredigion yn cymryd camau i gynyddu'r defnydd o dechnoleg i gefnogi datblygiad a thwf y trefi. Byddai’r defnydd cynyddol o dechnoleg yn galluogi Cynghorau Tref a'r Cyngor Sir i gael mynediad at ddata a dadansoddeg a fyddai’n cefnogi cynllunio trefi yn y dyfodol a helpu busnesau i weithredu yn fwy effeithlon, a thyfu. Mae’r data hefyd yn rhoi’r posibilrwydd o ddarparu profiadau gwell i ymwelwyr. Amlygwyd y galw i fanteisio ar dechnoleg yn y modd yma drwy'r gwaith datblygu cynllun Creu Lleoedd a wnaed ar draws chwech o drefi Ceredigion dros y flwyddyn ddiwethaf (Aberystwyth, Aberaeron, Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul ac Aberteifi).

 

Gwelwyd y bydd y dechnoleg hon yn cefnogi busnesau ac yn elwa'n gadarnhaol ar adfywio. Byddai hyn yn galluogi busnesau i gynllunio prosiectau sy'n arwain at dwf economaidd yn ogystal â'u helpu i wneud y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio data i helpu busnesau i ddeall eu sylfaen cwsmeriaid a'u tueddiadau yn well a fyddai’n cefnogi busnesau yn eu gweithgareddau cynllunio a marchnata yn y dyfodol.

 

Dywedwyd bod rhaglen gymorth Trefi Wi-Fi Ceredigion ar hyn o bryd, mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Powys, wedi llwyddo i gael cyllid gan Gyngor Sir Ceredigion i ddatblygu prosiect i alluogi ‘Trefi SMART’ yng Ngheredigion. Roedd y prosiect wedi cynnwys gosod pwyntiau mynediad wi-fi yn Aberaeron, Llandysul, Llanbedr Pont Steffan, Ceinewydd a Thregaron, gydag Aberystwyth ac Aberteifi eisoes â systemau ar waith.

Yn ogystal â darparu 'Wi-fi Trefi' ar draws pob un o'r Trefi, byddai’r offer yn darparu'r gallu i gasglu data dienw ar nifer yr ymwelwyr, y defnydd o'r gofod a’r cyfnod ymweld, a byddai’n galluogi Cynghorau Tref a'r Cyngor Sir i gynnal dadansoddiadau cyn ac ar ôl gweithgaredd neu ymgyrch, gan helpu trefi i nodi pa ddulliau sydd orau er mwyn denu mwy o ymwelwyr i’r trefi.

 

Yn ogystal â dadansoddiad canol y dref byddai’r prosiect yn rhoi'r gallu i hyrwyddo busnesau lleol drwy ymgyrchoedd marchnata wedi'u targedu a thrwy 'Ap Canol y Dref', gan ailadrodd llawer o'r gwaith cadarnhaol a wnaed yn Aberteifi o amgylch hyn. Fel rhan o'r prosiect hwn byddai Cynghorau Tref a busnesau yn cael y cymorth canlynol i sicrhau ei lwyddiant

         Adnoddau digidol ar sut i wneud defnydd effeithiol o'r offer ar gyfer Cynghorau Tref a busnesau a byddent ar gael ar-lein.

         Byddai penodi 'Hyrwyddwr Tref SMART' yn sicrhau bod y data o'r system yn cael ei gasglu a'i rannu'n rheolaidd â busnesau perthnasol ym mhob tref.

         Bydd pecyn cymorth marchnata digidol ar gael.

         Byddai busnesau a threfi yn cael cymorth drwy fenter Llywodraeth Cymru gyda Chynghorau Tref yn ymgysylltu â'r  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 6.

7.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 141 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i nodi’r Flaenraglen Waith yn amodol ar y cais y cytunwyd arno’n flaenorol gan Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â:-

(i) Gwahodd dau neu dri busnes sy'n defnyddio rhwydweithiau Wifi/ a LoRaWAN yn Aberteifi i gyfarfod mis Rhagfyr neu fel arall Aelodau'n ymweld â busnesau Aberteifi i geisio manteision y cynllun/ap;

(ii) gwahodd Mr Peter Williams, tîm Seilwaith Digidol yn Llywodraeth Cymru i gyfarfod mis Rhagfyr i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am eu gwaith presennol yng Ngheredigion;

(iii) bod adroddiad monitro chwe mis ar Adroddiad Blynyddol Polisi Ymgysylltu a Chyfranogi 2022-2023 yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod mis Rhagfyr; a

(iv) bod gwaith yn mynd rhagddo ar gyflwyno adroddiad ar Ffermydd y Sir yn dilyn ymweliadau diweddar gan Aelodau

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion. pdf eicon PDF 75 KB

Cofnodion:

Cytunwyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol fel rhai cywir.