Agenda a Chofnodion

Cyfarfod arbennig, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol - Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 2021 2.00 pm

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Dwynwen Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ymddiheurodd y Cynghorwyr Peter Davies MBE ac Endaf Edwards am na fedrent ddod i’r cyfarfod.

 

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Dim.

 

3.

Gweledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu ty eu hunain, gan y Grwp Annibynnol pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Ystyriwyd Adroddiad ynglŷn â Gweledigaeth y Grŵp Annibynnol ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain. Roedd y Cadeirydd am i’r mater gael ei ystyried oherwydd y sefyllfa economaidd sy’n wynebu pobl ifanc Ceredigion a’r diffyg cyfleoedd iddynt brynu eu cartref cyntaf.

 

              Dywedwyd bod y Grŵp Annibynnol wedi datblygu cynnig i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ei ystyried gan greu llwybr i bobl ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain. Cyflwynwyd adroddiad gan y Grŵp Annibynnol yn amlinellu ‘Gweledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain.’ Dywedwyd bod cais wedi’i wneud am ddata i gefnogi’r papur a chafodd y wybodaeth hon ei chyflwyno hefyd. Roedd tystiolaeth yn dangos mai prin oedd y cyfleoedd i bobl ifanc fedru prynu eu cartref cyntaf o achos yr economi yng Ngheredigion.

 

Dywedwyd mai nod y cynnig hwn oedd cynnig cynllun a fyddai’n cynorthwyo pobl ifanc i brynu eu cartref cyntaf.

 

              Gofynnwyd i’r Pwyllgor ystyried yr adroddiad a’r cynigion a geir ynddo, gyda’r bwriad o ofyn i’r Swyddogion am adroddiad pellach ynghylch ei ymarferoldeb. Pe byddai’r Aelodau yn cytuno i ofyn i’r Swyddogion ystyried ymarferoldeb y cynigion, cynigiwyd y byddai’r Pwyllgor yn ystyried adroddiad pellach ar 13 Ionawr 2022, cyn belled â bod y Swyddogion yn medru ystyried y cynnig erbyn y dyddiad hwnnw.

 

              Roedd y Pwyllgor yn cefnogi’r cynnig a gwnaeth pawb gydnabod yr angen i ddatblygu cynllun a fyddai’n cefnogi ac yn galluogi pobl ifanc i brynu eu cartref cyntaf. Dywedwyd hefyd y byddai hyn o fudd i economi a diwylliant y Sir.

 

Yn dilyn cwestiynau a sylwadau o’r llawr, CYTUNWYD yn unfrydol i wneud y canlynol:-

(i) cefnogi’r ‘Weledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain’ a’i throsglwyddo i’r Swyddogion er mwyn iddynt lunio adroddiad ar ymarferoldeb y cynllun;

              (ii) ar ôl i’r swyddogion ystyried y cynllun, gofyn iddynt ddod yn ôl i’r pwyllgor craffu hwn i gyflwyno eu hargymhellion; ac

(iii) os caiff y cynllun ei gymeradwyo gan y Cabinet / y Cyngor yn y pen draw, gosod yr opsiwn ariannu a ffefrir yn y drefn o bennu’r gyllideb.