Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus - Dydd Iau, 11eg Gorffennaf, 2024 10.00 am

Lleoliad: Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

3.

Cynigion yr adolygiad ar y Meysydd Parcio Talu ac Arddangos oddi ar y stryd, Mehefin 2024 pdf eicon PDF 2 MB

4.

Cynigion ynghylch Codi Tâl am Barcio ar y Stryd - Promenâd Aberystwyth pdf eicon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwasanaeth y Gaeaf pdf eicon PDF 2 MB

6.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ystyried Rhaglen Flaen Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol: