Agenda a Chofnodion

Cyfarfod arbennig, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus - Dydd Llun, 8fed Tachwedd, 2021 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif Eitem

23.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

 Ymddiheurodd y Cynghorwyr Alun Lloyd Jones a Clive Davies am na fedrent ddod i’r cyfarfod.

 

Ymddiheurodd y Cynghorydd Catherine Hughes (Aelod Cabinet) am na fedrai ddod i’r cyfarfod. Hefyd, ymddiheurodd y Cynghorydd Dafydd Edwards (Aelod Cabinet) am na fedrai ddod i’r cyfarfod. Fodd bynnag, daeth y Cynghorydd Edwards i’r cyfarfod yn ddiweddarach yn ystod y trafodaethau.

 

24.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Ni ddatgelodd yr un Aelod o’r Pwyllgor fuddiant personol na buddiant a oedd yn rhagfarnu (nac ychwaith unrhyw ddatganiadau chwipio).

 

Datgelodd y Cynghorydd Ceredig Davies, Sylwedydd, fuddiant personol a buddiant a oedd yn rhagfarnu a dywedodd wrth y Pwyllgor ei fod wedi derbyn gollyngiad gan y Pwyllgor Moeseg a Safonau i siarad yn unig.

 

25.

Cadw elfennau o'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro mewn trefi yng Ngheredigion pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

Dywedodd y Cynghorydd Rhodri Evans, Aelod Cabinet, nad oedd y Cynghorydd Dafydd Edwards, Aelod Cabinet yn medru bod yn bresennol yn y cyfarfod i gyflwyno’r adroddiad ac felly byddai’r swyddogion yn gwneud hynny. 

 

Croesawodd y Cadeirydd Russell Hughes-Pickering, Rhodri Llwyd a Steve Hallows i’r cyfarfod.

 

Rhoddodd Russell Hughes-Pickering grynodeb byr i’r Aelodau o’r wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar 1 Hydref 2021. Cyfeiriodd yn benodol at y camau nesaf yr oedd wedi sôn amdanynt yn y cyfarfod hwnnw a oedd yn cynnwys ymgysylltu â’r Aelodau Lleol a’r Aelodau Cabinet ym mis Hydref a chyflwyno’r  adroddiad hwn i’r Pwyllgor Craffu heddiw. Dywedodd hefyd y byddai’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno gerbron y Cabinet ym mis Ionawr 2022. Pe byddai’r cynigion yn cael eu cefnogi, cadarnhaodd y byddai Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol (ETRO) yn cael ei gyflwyno ac y byddai hyn yn cynnwys cyfnod ymgynghori o chwe mis er mwyn casglu barn y cyhoedd.

 

Ar ôl hynny cyflwynodd Steve Hallows y cynigion ar gyfer Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel rhan o’r broses o wneud elfennau dethol sy’n ymwneud â pharcio a llif y traffig, a roddwyd ar waith dros dro mewn ymateb i’r pandemig Covid-19, yn nodweddion parhaol. Dywedodd y Swyddog fod nifer o fesurau rheoli traffig wedi’u cyflwyno drwy gyfrwng Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro (TRRO) yn Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd, er mwyn hwyluso ymbellhau cymdeithasol yn ystod cyfyngiadau’r cyfnodau clo yn sgil y pandemig Covid-19. Mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro yn para uchafswm o 18 mis, ac mae’r rhai hynny sydd mewn grym yn dechrau dod i ben o fis Hydref 2022 ymlaen. Mae’n bosibl iddynt gael eu hymestyn gyda chaniatâd priodol ond dim ond os yw’r rhesymeg sydd wrth wraidd eu creu yn dal yn berthnasol ac yn ddilys. Dywedwyd bod hyn yn annhebygol ar hyn o bryd o ystyried bod y cyfyngiadau clo cyntaf wedi’u llacio.

 

Dywedodd Mr Hallows fod adolygiad o’r trefniadau dros dro wedi cydnabod bod rhai o’r elfennau wedi bod o fudd ehangach i gymdeithas a bod achos dros ddechrau’r broses gyfreithiol i ystyried gwneud y rhain yn fwy parhaol, drwy wneud dau Orchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol. Un er mwyn ymdrin â’r cyfyngiadau parcio a fydd yn diwygio’r Gorchymyn Parcio Traffig sy’n bodoli ar lefel sirol ac un i ymdrin â’r rheoliadau ‘symud’, megis llif traffig unffordd, gwaharddiadau troi i’r dde/chwith, dim mynediad ayb.

 

Aeth y Swyddog yn ei flaen wedyn i esbonio’r broses. Ar ôl cyhoeddi Hysbysiad o Fwriad, byddai gan aelodau’r cyhoedd gyfnod o chwe mis pan fyddai modd iddynt gyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol i’r broses Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol. Esboniodd hefyd y gall Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol barhau mewn grym am gyfnod o hyd at 18 mis. Ar ddiwedd y cyfnod chwe mis cychwynnol ar gyfer gwrthwynebiadau, gall yr Awdurdod benderfynu dirymu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol, ei ddiwygio neu ei wneud yn barhaol. Drwy ddefnyddio Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel y broses o wneud nodweddion yn barhaol a’u haddasu lle bo angen, caniateir cyfnod hwy, felly, pan ellir monitro eu  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 25.