Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus - Dydd Gwener, 18fed Chwefror, 2022 9.30 am

Lleoliad: o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt: Lisa Evans 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwr Lyndon Lloyd am eu hanallu i fod yn bresennol yn y cyfarfod.

2.

Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Cofnodion:

Dim

3.

Adroddiad ynghylch y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23 pdf eicon PDF 4 MB

Cofnodion:

Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus i ystyried y gyllideb ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor ac i ystyried yr argymhellion canlynol:

1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir.

2. Ystyried y pwysau costau amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob agwedd).

3. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen.

4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac Aelodau.

5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd.

6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 5.25%.

7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet.

 

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan esbonio mai setliad dros dro yw hwn, a disgwylir y setliad terfynol ar 1 Mawrth, 2022.

 

Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar 17 Chwefror 2022 gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, yn cyhoeddi cynnydd o £50m ar gyfer y setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm a fydd yn cael ei ddyrannu i Gyngor Sir Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o fod tua £1m. Nid yw'r cyllid wedi'i neilltuo (h.y. heb ei ddyrannu i wasanaethau penodol) a gellir ei gario ymlaen mewn cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-2023. Esboniwyd y byddai angen ystyried goblygiadau'r cyllid ychwanegol hwn a sut y byddai hynny'n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 2022-2023. Croesawodd yr aelodau’r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y cyhoeddiad yn hwyr ac nad oedd yn caniatáu i waith craffu ddigwydd yn seiliedig ar y wybodaeth newydd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor ar 3 Mawrth 2022 ac y byddai cyfle i drafod ymhellach.

 

Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y wybodaeth sy'n berthnasol i'w Faes Gwasanaeth. Yna rhoddwyd cyfle i'r aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu tro gan Aelodau Cabinet a/neu Swyddogion.

 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y Pwysau Costau ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; sef:

• Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

• Yr Economi ac Adfywio

 

Ac:

 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a’r Taliadau o dan gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 14 i 15 o 51 ym mhapurau’r agenda.

Cytunodd y Pwyllgor na fyddai'r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor yn cael eu trafod yn y cyfarfod heddiw oherwydd cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod amcangyfrif o £1miliwn ychwanegol wedi'i ddyrannu i Gyngor Ceredigion. Bydd trafodaethau pellach yn cael eu cynnal yng nghyfarfod y Cyngor.

 

Argymhellion:

Ar ôl ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn:

1. CYMERADWYO'r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir;

2. CYMERADWYO'r Pwysau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol ac ystyried unrhyw faterion sy'n codi o'r Cofnodion pdf eicon PDF 553 KB

Cofnodion:

CYTUNWYD i gadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022.

 

 

Materion yn codi

 

Nid oedd materion yn codi.